هیات رئیسه
Responsive Image

دکتر محمدرضا اجتهادی

رئیس پردیس خودگردان

شماره تلفن: 66165165

شماره نمابر: 66165165

پست الکترونیک: ejtehadi@sharif.edu

آدرس وب سایت
Responsive Image

دکتر سمیه کوهی

معاون پردیس خودگردان

شماره تلفن: 66166615

شماره نمابر: 66019246

پست الکترونیک: koohi@sharif.edu

آدرس وب سایت