شهریه سال تحصیلی
شهریه سال تحصیلی 1404-1403
شهریه سال تحصیلی 1403-1402
شهریه سال تحصیلی 1402-1401
شهریه سال تحصیلی 1401-1400
جدول شهریه ورودی های ( 1399)
جدول شهریه ورودی های 98 و ماقبل