شرایط پذیرش دانشجو

پذیرش دانشجو:

 

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پردیس خودگردان تهران- دانشگاه صنعتی شریف

سال 1399

به این لینک مراجعه نمائید.