تاریخچه
پردیس دانشگاه صنعتی شریف واقع در شهر تهران از مهرماه 1391 و با عنوان پردیس بین الملل تهران آغاز به کار نمود . در ابتدا دانشجویان ورودی به دو روش پذیرش از طریق کنکور سراسری سازمان سنجش و نیز پذیرش از طریق بررسی پرونده و سوابق تحصیلی در 5 رشته به شرح زیر به پردیس جذب می شدند.

1-مهندسی فناوری اطلاعات
2-مهندسی عمران
3-مهندسی مکانیک
4-مهندسی نفت
5-مهندسی مکاترونیک

سپس از سال تحصیلی 94-1393 پذیرش دانشجو در پردیس صرفا از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش و آموزش کشور صورت گرفت.
بر اساس تصمیم شورای دانشگاه صنعتی شریف ، پردیس بین الملل تهران در سال های تحصیلی 97-1396 و 98-1397 پذیرش دانشجو نداشته است.نهایتا با تصویب شورای دانشگاه و با عنوان پردیس خودگردان تهران ضمن بازنگری در ساختار و نظامات آموزشی و اجرایی ، از مهرماه 1398 در چهار رشته تحصیلی به شرح زیر پذیرش صورت گرفته است.

1-مهندسی کامپیوتر
2-مهندسی عمران
3-مهندسی مکانیک
4-مهندسی نفت

در حال حاضر پردیس خودگردان تهران با شعار محوری : "آموزش یکسان ، ارزیابی یکسان " به فعالیت می پردازد.
رشته های تحصیلی پردیس خودگردان تهران در سال تحصیلی 1400-1399 عبارتند از :

1-مهندسی کامپیوتر
2-مهندسی مکانیک
3-مهندسی شیمی
4-مهندسی هوافضا
5-مهندسی مواد
6-مهندسی نفت
7-علوم کامپیوتر
8-ریاضیات و کاربردها
9-فیزیک
10-شیمی کاربردی و شیمی محض