آرشیو اطلاعیه مالی
اطلاعیه شماره 3 جدول شهریه 1-1402
اطلاعیه شماره 2 نحوه پرداخت شهریه 1-1402
اطلاعیه پرداخت شهریه ثابت 1-1402
تقویم پرداخت شهریه سال تحصیلی 1403-1402
اطلاعیه پرداخت بسته اعتباری سوم نیمسال 1402-1401
اطلاعیه تسویه بسته اعتباری اول شهریه متغیر نیمسال دوم 1402-1401
اطلاعیه پرداخت شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401
اطلاعیه تسویه بسته اعتباری سوم نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401
اطلاعیه تسویه بسته اعتباری دوم نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401
اطلاعیه تسویه بسته اعتباری اول شهریه متغیر نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401
اطلاعیه پرداخت شهریه نیمسال اول تحصیلی 1402-1401
اطلاعیه تسویه شهریه تابستان 1401-1400
اطلاعیه تسویه بسته اعتباری سوم شهریه متغیر1401-1400
اطلاعیه شهریه سال تحصیلی 1402-1401
اطلاعیه تسویه بسته اعتباری دوم نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400
اطلاعیه تسویه بسته اعتباری اول نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400
اطلاعیه پرداخت شهریه ثابت نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400
اطلاعیه‌ تسویه‌ بسته‌ اعتباری‌ سوم‌ شهریه‌ متغیر‌ ‌ نیمسال‌ اول‌ سال‌ تحصیلی 1401-1400
اطلاعیه‌ تسویه‌ بسته‌ اعتباری‌ دوم‌ شهریه‌ متغیر‌ نیمسال‌ اول‌ سال‌ تحصیلی 1401-1400
اطلاعیه نحوه اخذ شهریه ، دانشجویان شاهد و ایثارگر
اطلاعیه تسویه بسته اعتباری اول شهریه متغیر نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400
اطلاعیه شماره 4 شهریه سال تحصیلی 1401-1400
اطلاعیه شماره 2 نحوه پرداخت شهریه ثابت سال تحصیلی 1401-1400
اطلاعیه شهریه سال تحصیلی 1401-1400
اطلاعیه پرداخت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400
اطلاعیه تسویه بسته اعتباری سوم- نیمسال 1400-1399
اطلاعیه پرداخت شهریه ترم تابستان 1400-1399
اطلاعیه تسویه بسته اعتباری دوم
اطلاعیه پرداخت شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399